Eén van ons – de man met passie

interview

Scroll down or click here for the English version.

Passie komt van het Latijnse woord ‘passio’ en betekent hartstocht. Passie is iets wat je doet en betrekking heeft op het hart oftewel iets waar je ontzettend veel van houdt. Je kunt passie niet kopen of aan iemand geven. Praat met iemand over zijn of haar passie en de zon gaat schijnen. Het maakt het leven lichter en bant de sleur uit. Het is iets waarmee je besmet wilt raken en wat je iedereen gunt. Wil je een gezicht bij het woord passie? Praat dan met Harsh Ahlawat over over zijn gezin, zijn werk bij Eonics of Nederland en de definitie van passie krijgt een gezicht. Lees zijn verhaal en oordeel zelf.

De 42-jarige Harsh Ahlawat is Partner Manager bij Eonics en woont sinds eind vorig jaar in Nieuw-Vennep. Hij is geboren in New Delhi, de hoofdstad van India, en groeide daar, samen met een broer en een zus, ook op. Op de universiteit aldaar voltooide Harsh zijn Master of Business Administration (MBA) waarna hij drie jaar werkte voor de multinational Unilever. Dat Harsh India zou verlaten lag in de lijn der verwachtingen want zijn broer studeerde in Moskou en is inmiddels al jarenlang huisarts in Canada terwijl zijn zus bij Apple in Amerika haar werk heeft. Harsh besloot na werk bij diverse telecommunicatiebedrijven in Indiase steden, zijn carrière te vervolgen in Singapore. Tijdens zijn werk in india ontmoet hij Stuti en trouwt met haar. Omdat haar zus al jarenlang in Nederland woont en werkt gaat ook Stuti die kant op, samen met hun zoon Sparsh. Harsh werkt dan nog in Singapore maar zoekt Stuti meerdere malen op tijdens zijn vakantie. Het land bevalt hem dan meteen al en na anderhalf jaar komt ook hij naar Nederland.

Bewust kiezen

Harsh moet even nadenken voor hij precies weet welk jaar hij naar Nederland kwam. ‘Dat moet in 2018 geweest zijn. Ik was helemaal klaar met mijn werk in Singapore. Natuurlijk verdiende ik veel maar het was ook keihard werken (werkdag van 7.30 tot 19.00 uur) en je moest altijd maar weer presteren. Via Uturn, het bedrijf waar Stuti als software engineer werkte, kwam ik in contact met Jan Peter. Hij zocht iemand voor de sales afdeling van NIXZ en ik zag daarin wel een uitdaging en een kans om ook nieuwe dingen te leren. Dat ik minder ging verdienen vond ik niet erg want de balans tussen werk en gezin is in Nederland veel beter dan in de meeste Aziatische landen. Ik kreeg behalve een leuke baan, tijd om te sporten, tijd voor mijn gezin en had veel minder last van stress omdat ik geen workaholic meer hoefde te zijn. Ik heb nooit spijt gehad van die keuze en vind het hier fantastisch.’

Cultuur

Het was vooral de cultuur bij Eonics die Harsh aansprak en die ook goed bij hem past. ‘We waren in die tijd nog een klein bedrijf met ongeveer 17 consultants en de werkatmosfeer op kantoor was en is die van een grote familie. Je krijgt de vrijheid om nieuwe dingen uit te proberen en samen met anderen hebben we in de afgelopen jaren een goedlopend bedrijf neergezet waar mensen soms komen en gaan maar wat geen effect heeft op onze business. Ook de vrijheid die ik heb om bijvoorbeeld naar India te gaan en vanuit daar te werken vind ik fantastisch. Bovendien zien wij onze consultants niet alleen als werknemers maar ook als mens. Komen ze uit het buitenland dan helpen we ze bij het settelen hier, beantwoorden vragen over scholing en bieden ze een kans om Nederlands te leren. Indiërs houden van Nederland, niet alleen om er te werken maar ook omdat ze de mensen aardig vinden en er goed mee samen te werken is.’

Judy en Harsh tijdens de Holi viering

Integratie

Eerst woonde Harsh in een appartement in Amstelveen, de plek waar meer landgenoten wonen. ‘Vorig jaar zijn we op zoek gegaan naar een koophuis omdat we permanent in Nederland willen blijven. Inmiddels wonen we al een half jaar in Nieuw-Vennep waar zoon Sparsh ook op de plaatselijke basisschool zit. Stuti en ik zijn allebei geslaagd voor onze inburgeringscursus en spreken en verstaan Nederlands. Dat vind ik belangrijk want dan heb je gewoon een betere communicatie met je buurman of bijvoorbeeld je kapper. Het is informeler ook. Ik vind het wel een moeilijke taal en Indiërs hebben soms moeite met de uitspraak. Thuis probeer ik met mijn zoon Sparsh af en toe Nederlands te praten. Ik heb inmiddels ook al veel van Nederland gezien en vind het een prachtig land. Mijn ouders zijn al tweemaal op bezoek geweest voor een paar maanden en ook zij genieten dan volop. Mijn vader zegt tegen mijn broer en zus altijd dat ze ook beter in Nederland kunnen gaan wonen.’

Dagelijks werk

De dagen van Harsh vullen zich met diverse werkzaamheden. ‘Het kantoor binnenkomen, brengt sowieso een lach op mijn gezicht. We maken met elkaar een ontspannen praatje en gaan dan aan de slag. Ik spreek onze partners meerdere malen per dag aangaande eventuele kandidaten maar zoek die ook zelf op social media en ze komen via onze eigen website binnen. Als de kandidaat binnen is, ga ik samen met collega Mitchell een goede opdrachtgever voor ze vinden. Eenmaal aan het werk voor ons, houdt het contact natuurlijk niet op. We blijven persoonlijke aandacht geven door evenementen te organiseren zoals hacknights, borrels en etentjes. Bovendien bellen we regelmatig en gaan we elk half jaar met onze consultants lunchen. Zo weten we of alles nog lekker loopt en kunnen we helpen als ze bijvoorbeeld een andere werkvorm of een andere opdrachtgever willen.’

"Aan onze kernwaarden zullen we nooit concessies doen."

Uitdagingen

Volgens Harsh leven we qua markt in een waanzinnige tijd. ‘Het gaat eigenlijk alleen maar om geld, veel geld en daar kunnen ook consultants zich door laten verleiden. Als Eonics willen we niet meedoen aan die geldgekte want als je ergens werkt gaat het niet alleen om veel geld. Natuurlijk betalen wij ook goed maar er is meer. Ik probeer daarom altijd uit te zoeken waar een consultant op alle vlakken naar op zoek is. En dan blijken onze kernwaarden als transparantie, vrijheid en flexibiliteit toch vaak de doorslag te geven. Ik vraag ze op kantoor te komen, de sfeer te proeven en zo kunnen ze nadenken of ze toch niet beter bij ons passen. Wij willen ook echt een relatie met onze consultants onderhouden en geven die vorm op allerlei manieren. En ook al zijn we een snelgroeiend bedrijf, hier zullen we nooit concessies aan doen. Dat hoeft ook niet want we nemen op kantoor dan gewoon taken van elkaar over.’

Landgenoten

Harsh is een typisch voorbeeld van ‘practise what you preach’. ‘Ook ik ben ambitieus geweest maar weet inmiddels dat er meer is. Ik vind het heerlijk om elke dag met mensen om te gaan en heb daarvoor nu de juiste baan, Daarnaast heb ik tijd voor mijn familie en kan lekker sporten en ontspannen.’ Het zal niemand verwonderen dat Harsh met zijn positieve levensinstelling ook veel landgenoten bij Eonics binnenhaalt. Hij hoeft alleen maar zichzelf te zijn om ze te overtuigen van het feit dat Eonics dé werkgever is om voor te werken en Nederland hét land is om te wonen. Zijn passie maakt kiezen simpel, jaloersmakend toch?

Judy Wagenaar – februari 2023

English version:

Passion means being excited and enthusiastic about what you do and it relates to the heart. You can’t buy passion or give it to someone. Talk to someone about their passion, and the sun starts to shine. It makes life lighter and eliminates monotony. It’s something you want to catch and wish for everyone. Want to put a face to the word passion? Talk to Harsh Ahlawat about his family, his work at Eonics, or the Netherlands, and the definition of passion takes on a face. Read his story and judge for yourself.

42-year-old Harsh Ahlawat is a Partner Manager at Eonics and has been living in Nieuw-Vennep since the end of last year. He was born in New Delhi, the capital of India, and grew up there with a brother and a sister. Harsh completed his Master of Business Administration (MBA) at the university there and then worked for multinational Unilever for three years. It was expected that Harsh would leave India, as his brother studied in Moscow and has been a family doctor in Canada for many years, while his sister works at Apple in America. After working for various telecommunications companies in Indian cities, Harsh decided to continue his career in Singapore. During his work in India, he met Stuti and married her. Since her sister has been living and working in the Netherlands for years, Stuti also moved there, along with their son Sparsh. Harsh is still working in Singapore but visits Stuti several times during his vacation. He immediately likes the country, and after a year and a half, he also moves to the Netherlands.

Conscious choice

Harsh has to think for a moment before he knows exactly which year he came to the Netherlands. “That must have been in 2018. I was completely done with my work in Singapore. Of course, I earned a lot, but it was also hard work (working day from 7:30 to 19:00) and you always had to perform. Through Uturn, the company where Stuti worked as a software engineer, I came into contact with Eonics founder Jan Peter. He was looking for someone for the sales department at sister company NIXZ, and I saw it as a challenge and an opportunity to learn new things. The fact that I was going to earn less didn’t bother me because the balance between work and family is much better in the Netherlands than in most Asian countries. I got not only a nice job but also time for sports, time for my family, and experienced much less stress because I no longer had to be a workaholic. I have never regretted that choice and find it fantastic here.”

Culture

It was mainly the culture at Eonics that appealed to Harsh and suited him well. “At that time, we were still a small company with about 17 consultants, and the work atmosphere in the office was, and still is, that of a large family. You are given the freedom to try new things, and together with others, we have set up a successful business over the years where people sometimes come and go, but it doesn’t affect our business. I also love the freedom I have to go to India, for example, and work from there. Moreover, we see our consultants not only as employees but also as individuals. If they come from abroad, we help them settle here, answer questions about education and offer them the opportunity to learn Dutch. Indians love the Netherlands, not only to work here but also because they find the people friendly and easy to work with.”

Integration

Initially, Harsh lived in an apartment in Amstelveen, where more compatriots live. “Last year, we started looking for a house to buy because we want to stay permanently in the Netherlands. We have already been living in Nieuw-Vennep for half a year, where our son Sparsh also attends the local primary school. Stuti and I both passed our integration course and can speak and understand Dutch. I think that’s important because it allows better communication with your neighbor or your hairdresser, for example. It’s also more informal. I find it a difficult language, and Indians sometimes struggle with pronunciation. At home, I try to speak Dutch with my son Sparsh from time to time. I have already seen a lot of the Netherlands and find it a beautiful country. My parents have visited twice for a few months, and they also enjoy it to the fullest. My father always tells my brother and sister that they should move to the Netherlands as well.”

Daily work

Harsh’s days are filled with various tasks. “Entering the office always brings a smile to my face. We have a relaxed chat with each other and then get to work. I talk to our partners several times a day about potential candidates, but I also look for them myself on social media, and they come through our own website. Once the candidate is in, I work with my colleague Mitchell to find a suitable client for them. Once they start working for us, the contact doesn’t stop, of course. We continue to give personal attention by organizing events such as hacknights, drinks, and dinners. Moreover, we call regularly and have lunch with our consultants every six months. This way, we know if everything is still going well and can help if they want a different working arrangement or a different client, for example.”

Challenges

According to Harsh, we live in a crazy market time. “It’s all about money, a lot of money, and consultants can be seduced by this too. As Eonics, we don’t want to participate in this money madness because working somewhere is not just about making a lot of money. Of course, we also pay well, but there’s more. That’s why I always try to find out what a consultant is looking for in all aspects. And then our core values of transparency, freedom, and flexibility often turn out to be decisive. I invite them to come to the office, experience the atmosphere, and think about whether they might fit better with us. We also want to maintain a real relationship with our consultants and shape it in various ways. And even though we are a fast-growing company, we will never compromise on this. We don’t have to because we simply take over tasks from each other in the office.”

Compatriots

Harsh is a typical example of ‘practice what you preach’. “I have been ambitious too, but I now know that there is more to life. I love interacting with people every day, and I now have the perfect job for that. In addition, I have time for my family and can enjoy sports and relaxation.” It’s no surprise that Harsh, with his positive outlook on life, also attracts many compatriots to Eonics. He only needs to be himself to convince them that Eonics is the employer to work for and the Netherlands is the country to live in. His passion makes choosing simple, envy-inducing, right?